Vedtægter

Udskriv vedtægterne - tryk her

Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HAVNBJERG SYD

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HAVNBJERG SYD og dens hjemsted er HAVNBJERG, 6430 Nordborg.
Hjemmesidens adr. er www.gh-syd.dk, hvor grundejeren kan tilmelde sig til nyhedsbrev og få informationer fra bestyrelsen i elektronisk form.

 • 2 Formål
  Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og være med til at påvirke offentlige myndigheder og lovgivningsmagten til gavn for alle grundejerne.
 • 3 Medlemmer
  De grundejere, på hvis grunde, der er tinglyst medlemskab af en grundejerforening, - er pligtige medlemmer af Grundejerforeningen Havnbjerg Syd. Øvrige grundejere kan optages som frivillige medlemmer. Frivilligt medlemskab gælder for et forenings år ad gangen. Udmeldelse af foreningen skal ske inden 1. okt.
  Foreningen kan være medlem af en landsdækkende sammenslutning af grundejerforeninger.

 • 4 Kontingent
  Bestyrelsen kommer med forslag til det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Det betales helårsvis forud. Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Ved manglende betaling vil der blive udsendt 2 rykkere, hver med en betalingsfrist på 30 dage og et rykkergebyr på 100 kr. Herefter bliver fordringen straks overdraget til inkasso.

 • 5 Generalforsamling
  Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i oktober måned og indvarsles senest 14 dage før ved henvendelse til medlemmerne enten pr. mail eller skriftligt.
  Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsættes skriftligt/mail til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom til formanden.
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
  1)Valg af dirigent og referent
  2)Formanden fremlægger årsberetning
   3)Kassereren forelægger det reviderede regnskab
   4)Fastsættelse af kontingent til foreningen samt evt. andre bidrag
   5)Valg af formand, - er på valg hvert år
   6)Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, hvoraf den førstevalgte er 1. suppleant og 2 revisorer
   7)Indkomne forslag
   8)Eventuelt
  Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af de tilstedeværende kan begære skriftlig afstemning.
Hver matrikel har kun 1 stemme, kommer der flere fra samme matrikel er det kun 1 af grundejerne der kan stemme.
Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for. Vedtages det, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Stemmer 2/3 af de fremmødte for, er det vedtaget.
Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og gøres tilgængelig på vores hjemmeside.

 • 6 Bestyrelsen
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
  Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år ad gangen.
  Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt.
  Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver der. Formanden, - eller i hans fravær næstformanden, - leder møderne.
  Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Sekretæren udarbejder et referat over møderne, som uddeles til bestyrelsesmedlemmerne.
  Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnede.

 • 7 Tegning
  Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne, foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

 • 8 Regnskab og revision
  Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger. Indgåede beløb skal indsættes på konti i et pengeinstitut med undtagelse af en mindre kassebeholdning. Kassereren fører et foreningsregnskab. Udgifterne vedr. vedligeholdelsen af de grønne områder indgår i foreningsregnskabet. Revisorerne gennemgår samtlige bilag og afstemmer kontiene i pengeinstitutterne.

§ 9 Forenings år
Forenings året er 01/10-30/09.

§ 10 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. 

§ 11 Opløsning
Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens beslutning, tilfalder foreningens formue medlemmerne.

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling d. 4. dec. 2017